АКТУАЛНОСТ

Новостите в сферата на медицината, фармацията и биотехнологиите, както и тяхното прилагане водят до повишаване обхвата и нивото на медицинските грижи.Това е предпоставка за удължаване средната продължителност за живот.

НЕОБХОДИМОСТ

Начинът на живот на възрастните хора и полагащите се за тях грижи добиват все по-голямо значение в хармоничното развитие на обществото. Остаряването при повечето хора се свързва с физиологични промени, които могат да доведат до трудности при взаимодействие със заобикалящата ги среда. Това често ги дискриминира в обществено- икономическия живот въпреки значителния им житейски и професионален опит. Комфортът на обитаване в съществуващите им жилищни сгради, често не отговаря на потребностите на старите хора. Засилва се нуждата от специализирани социални и медицински грижи. Те трябва да отговарят на ясно формулирани стандарти и критерии.

Това от своя страна изисква следното:

Персонал с необходимата социална квалификация и мотивация
Места за обитаване- функционално удобни и естетически поддържани
Оборудване- битово, санитарно и медицинско

ЦЕЛ

Възрастните хора, водейки качествен живот да останат максимално дълго време интегрирани в обществото, чрез създаване на условия за комуникация и провокиране на интерес за активно стареене. Паралелно с това се насърчава участието на възрастните хора /съобразено с тяхното състояние/ в учебно-занимателни, трудово-терапевтични и спортно-рехабилитационни дейности.
Комплекса от социални и медицински грижи за старите хора в социален дом съчетава трите компонента:
Независимо живеене
Живот под наблюдение
Живот съпроводен от медицински грижи
Не е за пренебрегване и възможността при влошаване на състоянието на възрастния човек за безстресова смяна на мястото на обитаване в рамките на вече позната среда.